Zoek

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Nolte Küchen Center zijn tot stand gekomen in Apeldoorn en treden in werking d.d. 01-01-08

 

Zij zijn gedeponeerd bij de KVK onder inschrijfnummer 08160551

 

Artikel – 1 DEFINITIES

 

1.                 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

de ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer van Nolte Küchen Center No.1 die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de koop van een keuken/badkamer, dan wel onderdelen daarvan, dan wel sanitaire artikelen,  buitenbad of aanverwante artikelen.

de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of eenieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of van onderdelen van keuken, bad en/of sanitaire artikelen, buitenbad of aanverwante artikelen.

b1      Zakelijke afnemer de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

b2      Consument: de afnemer die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen aan de afnemer;

oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;

2.                 Werkzaamheden als in lid 1a bedoeld kunnen zijn ten aanzien van keukens:

 

installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correcte aangebrachte aansluitpunten;

monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de keuken dan wel onderdelen daarvan;

aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correcte aangebrachte aansluitpunten;

overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

3.                 Werkzaamheden als in lid 1a bedoeld kunnen zijn ten aanzien van badkamers en/of sanitaire artikelen:

 

installeren: het aanbrengen van alle toe- afvoerleidingen en bedradingen, als mede het aanbrengen van aansluitpunten, benodigd voor het juist aanbrengen van de badkamer en/of sanitaire artikelen alsmede het aanbrengen van goederen zelf;

overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

Artikel 2 – DE GELDIGHEID

 

                    Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Nolte Küchen Center No.1.

 

Artikel 3 – DE OFFERTE

 

1.                 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 7 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer (Nolte Küchen Center No.1) te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

 

2.                 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren goederen, de totale (koop)prijs en de termijn waarbinnen de aflevering en/of oplevering zal plaatsvinden (=levertijd).

 

–                   Ingeval van richtprijs doet ondernemer (Nolte Küchen Center) een zo nauwkeurig mogelijk schatting van de kosten van het werk, voor een exacte prijsberekening is de afnemer zelf verantwoordelijk.

 

–                   Montage en installatiewerkzaamheden t.b.v. keukens en sanitair worden ten alle tijden door derden uitgevoerd en vallen dus buiten elke aansprakelijkheid van Nolte Küchen Center No.1.

 

De offerte vermeldt de betalingscondities.

 

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

 

3.                 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen:

 

Elektriciens-, metsel-, stukadoors-, loodgieter- en schilderwerk, takel- hijswerk, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van vloeren.

 

4.                 De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

 

5.                 Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van de offerte schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan, indien de ondernemer van zijn recht gebruikt maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de consument, onverminderd het intellectuele eigenkom van de ondernemer.

 

Artikel 4 – DE OVEREENKOMST

 

1.                 De aanbetaling

 

a. De ondernemer is gerechtigd bij aangaan van een overeenkomst met de consument een aanbetaling te vragen van tot een maximum van 30 % van de koopsom.

 

b. Alle andere dan in lid 1a bedoelde ondernemers zijn niet gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met de consument en aanbetaling te vragen.

 

c. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.

 

2.                 Prijswijziging

 

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

 

b. Prijswijzigingen na de hier boven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om het zij te annuleren als bedoeld in artikel 10, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs, prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.

 

c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom- modellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

 

3.                 Eigendomsvoorbehoud

 

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

 

4.                 Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers

 

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

 

5.                 Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

 

De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirect schade, waaronder begrepen schade aan derden, winstderving, e.d.

 

Artikel 5 – DE LEVERTIJD

 

1.                 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn,  waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

 

2.                 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden, indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

 

3.                 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

 

4a.               Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor de gevolgschade, hoe ook genaamd.

 

b.               Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanige verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

 

5.                 Indien levering op afroep (mededeling van de afnemer dat nog niet geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken (vaste of vermoedelijke) termijn, indien geen termijn mocht zijn overeengekomen geld een termijn van maximaal 12 weken, ingaande vanaf de afroep.

 

Artikel 6 – DE OP/AFLEVERING

 

1.                 Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op de  afnemer op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

 

de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk dan worden afgesloten;

de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken:

de vloeren vrij zijn van kalk, cement, en vuilresten en van lossen gedeelten en bezemschoon ter beschikking wordt gesteld;

de vloeren vlak zijn;

in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;

het pand, waarin gewerkt moet worden glasdicht is;

de wanden te lood en de hoeken haaks zijn;

de afmeting van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in de door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;

de installatiepunten de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekeningen van de leverancier;

de afvoer van de riolering en eventuele afvoer van de afzuigkap in orde zijn;

overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de keuken, badkamer en/of sanitaire artikelen dan wel onderdelen daarvan is voldaan.

2        a.       De ondernemer stelt de consument ervan op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere

 

omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.

 

b        Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het verbruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

 

Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik, van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.

3.                 De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN

 

1.                 Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 

2.                 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard zal de ondernemer:

 

nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen.

Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.

Indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, dan wordt het annuleringsbedrag verhoogt met het bedrag van de opslag kosten voor 30 dagen.

 Ingeval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.

 

3                  a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.

 

b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de ondernemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag en andere kosten en een schade vergoeding van 30 % van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.

 

4.                 Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.

 

5.                 De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de koopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van euro 35, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

 

Artikel 8 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

 

1.                 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor een genoegzame verzekering.

 

2.                 Als bij aflevering van de goederen beschadigen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.

 

Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

 

Artikel 9 – DE BETALING

 

                    Koop en verkoop

 

Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders wordt overeengekomen.

De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelte uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

          Aanneming van werk.

 

3        Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt als algemene betalingsconditie: Bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som. 70% 14 dagen voor levering goederen. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

 

Betaling bij koop en aanneming van werk

 

           4        Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na ontvangst dan wel 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen                                                                       Niet-tijdige betaling bij koop en aanneming van werk

 

 5        Indien de afnemer niet tijdig betaald, wordt hij wettelijk geacht zonder ingebrekestelling verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 8 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.      

 

6        De ondernemer is na verloop van de in lid 5. bedoelde termijn bevoegd zonder na ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van 35. euro voor rekening van de afnemer.

 

7        Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5.nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4.tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 10 – DE ANNULERING

 

1.                 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen

 

Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 70% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

 

2.                 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is.

 

Artikel 11 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK

 

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen; alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

 

Onder minderwerk wordt verstaan; het overeengekomen dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd

 

Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

 

Artikel 12 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

 

Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Ingeval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet – uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 – DE GARANTIE

 

De uitvoering van de overeenkomst moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren is gekomen en schriftelijk anders is overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem;

tot een jaar na factuurdatum:

de kosten van reparaties, resp. vervanging, van keuken/bad meubel met inbegrip van de vracht- voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

 

Na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;

 

Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum;

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

 

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

 

Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid structuur en dergelijke, welke uit technische oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen , dan wel handels gebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 14 – KLACHTEN

 

1.                          Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen zeven dagen na ontvangst van alle goederen of de oplevering van het werk, Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is geldt de termijn van zeven dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

 

2.                          Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.

 

3.                          Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

 

4.                          Evenmin kunnen klachten te gelden worden gemaakt:

 

Indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de vloeren en de ondernemer deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht het onvoldoende vlak aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;

5.                          De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van de oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 

-extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage – een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimte.

 

Artikel 15 – VOORRIJKOSTEN

 

De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesloten.

 

Artikel 16 – NEDERLANDS RECHT

 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn , zijn onderworpen aan Nederlands recht.